Algemene Voorwaarden, Akoya / Margriet Wolf

Versie februari 2024

Art 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Akoya en de cliënt/opdrachtgever.

Art 2. Definities
1. Akoya (KvK 81304374), vertegenwoordigd door Margriet Wolf, gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.
2. Cliënt: diegene die de behandelingen afneemt
3. Opdrachtgever: diegene die een contract is aangegaan met Akoya
4. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Akoya en cliënt/opdrachtgever dat gaat over een overeengekomen dienstverlening.

Art 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Akoya zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Akoya heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt; nooit een resultaatverplichting.
3. Cliënt/opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan Akoya.

Art 4. Overeenkomsten voor opdrachtgevers 
1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
2. Een offerte is 1 maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.
3. Indien in een acceptatie van een offerte, voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Akoya aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
5. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar behoudt Akoya zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Akoya zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Akoya binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 4.12.
6. Het in dit artikel bepaalde, laat onverlet het recht van Akoya om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Akoya is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
8. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal Akoya dit zo spoedig mogelijk mededelen.
9. Akoya heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
10. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Akoya 50 procent van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Akoya gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
11. Als een van de partijen de opdracht wenst te beëindigen, zal daartoe een opzegtermijn van 2 maanden in acht worden genomen. De overeenkomst kan schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan het einde van de maand worden opgezegd.

Art 5. Tarieven en offertes
1. De tarieven genoemd op de website en folders voor cliënten zijn inclusief BTW. De tarieven genoemd op folders/facturen/overeenkomsten voor opdrachtgevers zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.
2. Akoya behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal dit in alle redelijkheid  tijdig kenbaar maken aan de cliënt/opdrachtgever. De nieuwe tarieven gaan in bij elke vervolgdienst die nog niet betaald is.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt/opdrachtgever de overeenkomst ondertekent, of een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 6. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling door de cliënt (contant of door middel van een betaalverzoek/tikkie) vindt plaats na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken. Betaling door de opdrachtgever vindt plaats aan het einde van de maand middels een factuur van Akoya.
2. Betaling kan ook plaats vinden door middel van een strippenkaart die van tevoren wordt betaald, of met een cadeaubon van Akoya. De strippenkaart en cadeaubon zijn 2 jaar geldig na uitgiftedatum en kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld.
3. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, inclusief BTW, op de door Akoya aangewezen bankrekening.
4. Na afloop van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is cliënt/opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. Indien Akoya zijn vordering op cliënt/opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is cliënt/opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 7. Tekortkomingen, afspraken verzetten
1. Akoya behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Akoya zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Indien cliënt een behandeling wil afzeggen of verzetten moet dit minimaal 24 uur van tevoren worden aangegeven bij Akoya. Bij latere afzegging wordt de geplande behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Akoya voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. 
3. Het is de cliënt toegestaan om in geval van verhindering, na goedkeuring van Akoya, een derde in zijn/haar plaats naar de afspraak met Akoya te laten gaan.

Art 8. Toeslagen
Bij behandelingen op andere locaties dan de praktijkruimte, wordt buiten een straal van 5 kilometer rondom Wageningen (Johan Fabriciuskade) reistijd en reiskosten (0,30 cent per kilometer) in rekening gebracht.

Art 9. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Akoya als de cliënt.
2. Op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

Art 10. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Akoya. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Akoya in staat is adequaat te reageren.
2. Akoya voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).
3. Akoya is aangesloten bij KlachtenPortaal Zorg. Als de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg die hij liever niet met Akoya bespreekt kan de cliënt, via KlachtenPortaal Zorg, terecht bij een onafhankelijke Klachtenfunctionaris. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan kan de cliënt gebruik maken van de geschilleninstantie van KlachtenPortaal Zorg.

Art 11. Aansprakelijkheid
1. Akoya is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Akoya.
2. De aansprakelijkheid van Akoya voor schade voortvloeiend uit de door Akoya verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
3. Akoya stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties. Akoya is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde van, dan wel na de uitvoering van haar dienstverlening voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Akoya. Akoya is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die cliënt en Akoya gezamenlijk doorbrengen als daarna.
5. Akoya is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook:
* ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
* diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;
* gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit de behandeling;
* tegenvallende resultaten, indien Akoya behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

Art 12. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Art 13. Wijziging van de voorwaarden
Akoya is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.